100 % 4 رای عالی
 
0 % 0 رای خوب
 
0 % 0 رای متوسط
 
0 % 0 رای ضعیف