یک توطئه در دادگستری وسایر ادارات وبطور کلی اطراف من در جریان است واین موضوع سالهاست که به دادستا ن های تهران بخصوص اعلام کردم

سالهاست که من به مسئولان جلوگیری از جرم وجنایت اعلام کردم که یک توطئه در دادگستری وسایر ادارات وبطور کلی اطراف من در جریان است واین موضوع سالهاست که به دادستا ن های تهران بخصوص اعلام کردم ولی تعمداهچگونه اقدامی در جلوگیری در هیچ یک ازسازمانهای که در این توطئه هادست داشتند بعمل نیامده است .کلیه توطئه ها تاکنون ادامه داشته .سه سال قبل که من در مقابل دادگستری به آقای مرتضوی که بارها به او ودادستان بعدی  جعفری دولت آبادی در مورد توطئه گزارش کرده بودم واقدامی نکرده بودند  به شوخی در پافشاری من در جنگ با این مفسدین مرا به مسخره گرفته وگفته بود کارت زدی من هم در مقابل  دادگستری در  یکی از روز های که مجاکمه داشت به اوگفتم  بالاخره تو هم کارت زدی این گفتگو در مقابل  گروهی از خبر نگاران  انجام شد که تا بی بی سی نیز خبر پخش شد .در آن زمان من شکایتی بر علیه جناب دادستان به شعبه پانزده کارکنان دولت دادم بر مبنای اینکه آقای مرتضوی وظیفه شغلی خود را انجام نداده .بازپرس با خواستن همه پرونده ها به انچه که من ادعا کرده بودم رسیدگی کرد که به نتجه که ادعا من بود رسید ولی در زمان کتبی کردن اقای دولت آبادی اورا عوض کرد ولی او به اینکه توطئه ای در اطراف من است  اقرار کرد . چند بار این مسئله در حضور افراد مختلف اعلام کرد این عدم رسیدگی به ادعای من سالهاست که ادامه دارد . هیچ  کاری مطابق قانون انجام نمیشود   جای برای قانون در اطراف من وجود ندارد .  در اخرین مورد از مجلس به معاون پارلمانی دادگستری وازآنجا به رئیس دادگستری استان دستور داده شد از انجا که قدرت سازمان برنامه ریزی فساد اطراف من است بیشتر از رئیس دادگستری است ایشان دستور بدون اقدام بایگانی کردند حال باید از مسیر های دیگر اقدام کرد .تا این مفسدین را به اجرای قانون ملزم نمود

CAPTCHA