موسسه خیریه مریم پورزند وکیل در سال 1375 تاسیس گردید و به ثبت رسید.

موسسه مریم پورزندوکیل  بنام دختر معلولی است که در زمان تولد به علت غفلت پزشک زنان  ضربه مغزی شد وگرفتار فلج مغزی شد وبعد با کوشش فراوان مادر وسفر های متعد دبه امریکا تحت نظر یک مرکز برای ضریه های مغزی قرار گرفت با روزی چند ساعت ورزش وسفر های ممتد به امریکا براه افتا د وبیشتر مشکلاتش حل شد این کودک بوسیله بزرگترین موسسه پزشکی دینا بنام میوکلینیک ابا هم اهنگی با یک دلال که با دکتر میو کلینیک هدفشان اخاذی بود گروگان گرفته شد هشت سال گروگان بود وبعد هم به  توسط سیستم فاسد وآن دلال با هم کاری یک گروه  پزشک به قتل رسید و جریان کامل این گروگان کیری وقتل در کتاب دخترم مریم بزبان فارسی وانگلیسی چاپ شده که نسخه انگلیسی آن برای آقای آوبا ما  با در خواست محاکمه فرستاده شده  مادر تمامی ثروتش را در امریکا گذاشته وبا جنازه بدن سیاه کبود شده فرزندش وکیف دستی  اش به ابران آمد. همه این جنایات د ر ایران هم ادامه دارد با رشوه دادن میو کلینیک به  یک گروه پزشک بی سواد ادامه دارد که همه   را در اخبار موسسه و در مجلات آموزشی موسسه میتوان خواند ..